СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На 25.08.2022 г. Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи с дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0146-C01 за проект „Изследване на моделите на взаимодействие между „администрация – университет (образование и наука) – бизнес“ с цел анализ и мониторинг на прехода от първи етап „етап на възстановяване (2017-2022)“ към втори етап „етап на ускорено развитие (2023 – 2026), заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания до 2030 г. и Плана за изпълнение на стратегията“ по процедура за предоставяне на БФП BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се реализира в партньорство с Министерство на образованието и науката и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Общата му стойност е 48 682.08 лв., от които 41 379.77 лв. европейско и 7 302.31 лв. национално съфинансиране, а продължителността му е 17 месеца.

Главната цел на проекта е изграждането на партньорска мрежа между Министерството на образованието и науката – Университетите – Сдружение „Асоциация на младите учени“ (НПО) – Бизнеса, която да се превърне в устойчива платформа за партньорско управление на администрацията с гражданите и бизнеса и да доведе до ускореното развитие на научно-изследователските и развойни дейности и трансфера на иновации, които съвкупно ще допринесат за успешното прилагане на етапите, заложени в Стратегията за научни изследвания до 2030 г. и Плана за изпълнение на стратегията.

Scroll to Top