Политика за работа с деца

 

Долуописаните стандарти отговарят на стандартите за защита на децата от
всички форми на насилие и експлоатация, приети в Конвенцията на ООН за правата на
децата, и се отнасят към това, че нашите програми, партньори и персонал не излагат
същите на риск от всякакво естество.
Настоящата политика за закрила на децата при работа с тях урежда дейностите
на Сдружение “Асоциация на младите учени” (АМУ) за организиране на работилници и
семинари с деца под 18 г. възраст. Политиката установява правилата и процедурите,
осигуряващи безопасност и гарантиращи правата на всяко дете, с което работят
служители, партньори, подизпълнители и външни експерти на АМУ. Във връзка с това
нашата политика рамкира изискващото се от тези лица поведение, както и мерките в
отговор на твърдения или обосновани предположения за нарушения на политиката.
Политиката се гради на разбирането, че всяка дейност, включваща деца, трябва да
балансира целите на предприетата активност с безопасността и благосъстоянието на
участниците. Настоящите стандарти се прилагат по отношение на всички събития,
пряко или непряко свързани с деца, и се отнасят както до самите деца, така и до
Ръководството, членовете и партньорите на АМУ. Чрез предоставяне на правилна
подкрепа и познаване на набор от подходящи действия, чрез които членовете на
нашата организация трябва да могат да гарантират, че децата се чувстват уважавани и
могат да участват по безопасен за тях начин в нашите авторски или партньорски
инициативи. Политиката за закрила на децата на АМУ е достъпна за всички
заинтересовани страни (на хартиен носител при поискване и в дигитален формат на
уебсайта на Сдружението).
Процедурите за закрила на децата при работа с тях са неразделна част от
настоящата политика.
Отговорност: Отговорен за прилагането на настоящите правила и процедури е
Управителният съвет на Сдружение АМУ
Всички лица в обхвата на политиката и свързани с дейностите на Сдружение
Асоциация на младите учени са длъжни да:

– Да се запознаят и придържат към настоящите стандарти и процедури.
– Да се запознаят с относимата международна и национална правна
уредба, отнасяща се към правата на детето.
– Да са наясно с възможните непосредствени ситуации, които могат да
изложат децата на риск от всякакво естество
– Да планират и организират работата и работното място така, че да
сведат до минимум възможните рискове за децата
– Да се стремят да поддържат култура на откритост и доверие, така че
всички възможни проблеми или опасения на участниците в събитията,
организирани за деца, да бъдат изказвани и обсъждани свободно
_________________________________________________________________________

 

I. ПОЛИТИКА


1. Асоциацията на младите учени е дълбоко ангажирана с опазването на физическото
и психическото здраве на децата до 18 г., младежите и хората като цяло.
Ръководството и всички ангажирани с развиването на дейността на Сдружението се
обявяваме твърдо против насилието върху децата (и не само) във всичките му форми –
физическо, вербално, емоционално, сексуално. В това число влиза и нетърпимостта
на членовете на Сдружението към експлоатацията на деца до 18 г.
2. Ние се ангажираме винаги и във всяка една наша дейност да защитаваме всички
деца, независимо от способностите им, етническата им принадлежност, вярата, пола,
сексуалността и културата им. Асоциацията на младите учени признава, че видовете
риск, на които могат да бъдат изложени децата, могат да бъдат различни и
индивидуални за всяко дете, вариращи спрямо неговата възраст, социален статус и др.
От тази гледна точка се ангажираме да прилагаме различни и адаптивни, но във всеки
случай надеждни мерки за справяне с тези рискове.
3. Асоциацията на младите учени твърдо следи за спазването на политиката за защита
на децата от целия персонал и сътрудници в работно време и извън него. Нашите
членове са наясно, че във всеки един момент с действията си представляват
Сдружението.

 

II. ХОРА И ПРОЦЕДУРИ


Централно място в мерките на Сдружението за предотвратяване на гореописаните
рискове, заемат начините за тяхното предварително идентифициране и превенция:
1. Лицата в обхвата на политиката са задължени да се отнасят в съответствие с
действащото законодателство към всеки постъпил сигнал за дете в риск или
съмнение за това и/или нужда от закрила.
2. Всяко лице в обхвата на политиката, запознато със сигнал за дете в риск, е
длъжно в рамките на 24 часа да съобщи по надлежния ред първо до
ръководителите на направления и ресори в Стратегическия изследователски
съвет на АМУ, след което тези сигнали се резолират до Управителния съвет на
Сдружение АМУ. След анализ сигналите се препращат към компетентните и
специализирани органи за закрила на детето (Дирекция „Социално
подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството
на вътрешните работи).
3. При установяване на злоупотреба с или насилие над дете от страна на лице в
обхвата на политиката, се предприемат дисциплинарни мерки, както и според
тежестта на нарушението евентуални мерки за реализиране на
административна и наказателна отговорност.
4. При процедура за подбор и назначаване на нови служители и наемане на
външни експерти за извършване на определени дейности, имащи отношение
към работата с деца, Управителният съвет на Сдружение АМУ изисква
предоставянето на набор от документи, доказващи както професионалните,
така и моралните качества на кандидатите (в това число и препоръки от други

организации и хора), като процедурите около защита на децата се коментират и
на първата среща с кандидата.
5. При процедура за подбор и назначаване на нови служители и наемане на
външни експерти за извършване на определени дейности, имащи отношение
към работата с деца, избраният кандидат получава копие от настоящата
политика и се задължава да действа в съгласие с нея и описаните процедури за
закрила на децата.
6. АМУ организира регулярно обучителни сесии и срещи във връзка с правата на
децата и необходимите за спазване стандарти в тази насока за своите членове.
7. АМУ насърчава откритото общуване между своите членове, както и между тях и
всички заинтересовани страни, с цел ранно идентифициране на възможни
рискове за децата.
8. На всеки три години, при необходимост и по-често, политиката и процедурите се
адаптират и разширяват според промяната в контекста и идентифицирани
допълнителни нужди на заинтересованите страни.
9. По преценка на Управителния съвет на АМУ, изпълнението на политиката се
представя в годишния доклад за дейността на Сдружението.

 

III. ЗАСНЕМАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ВИДЕО И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ


При заснемане и публикуване на снимков и видео материал с деца, включително в
интернет, АМУ се ръководи от принципите си за работа с деца, описани в настоящия
документ и стандартите за съгласие на родител/настойник/попечител или дете над 14 г.
във връзка с услугите на информационното общество.
1. Всички деца трябва да бъдат облечени, в съответствие с етичните норми.
2. Записаното съдържание следва да отразява някакво действие и по възможност
да се заснемат групи с деца, участващи в активността, а не отделни лица.
3. Всички сигнали и оплаквания относно снимков и видео материал, се отчитат и
документират като сигнали за насилие над деца.
4. При заснемане на видео и снимков материал предварително се взема
информирано съгласие от родител/настойник/попечител, и самото дете, ако е
навършило 14 години, като ясно се формулират целта и начините на
използване на материалите. Информираното съгласие се удостоверява чрез
подписването на заявление и декларация.
5. При заснемане на видео и снимков материал на големи групи, където
събирането на информирано съгласие не е възможно, се взема предвид къде
се заснема материалът – на публично или друго място; имало ли е
предварително уведомяване за заснемане по време на събитието; 3) Ако няма
специална необходимост и писмено съгласие от родител/настойник/попечител,
и самото дете, ако е навършило 14 години, при използването на материалите,
заснетите деца не се лични данни.
6. Избягва се идентифицирането на деца и при публикуване на текстови
материали, отразяващи предстоящи или вече приключили дейности, освен при
изрична необходимост и получено писмено информирано съгласие от
родител/настойник/попечител, и самото дете, ако е навършило 14 години.
7. При сигнал за нередност в действията на Сдружение АМУ, насочено към
децата, участващи в инициативите на Сдружението, включително публикации,

видео и снимков материал, могат да се подадат жалби и претенции на
официалния имейл адрес на Сдружение АМУ: office@thinktank-bg.eu съответно
се прилагат процедурите описани в т.2 от раздел I Политика.

 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ

 

1. При изпълнение на дейности, в които пряко участват деца, задължително се
събират декларации, удостоверяващи родителско/настойническо/попечителско
съгласие, както и съгласието на самите деца, ако са навършили 14 години. Децата и
родителите/настойниците/попечителите биват уведомявани от координатора на
дейностите какви са техните отговорности и какви очаквания могат да имат от страна
на организацията от Групата още в първоначалната информация/покана към тях.
2. Всички партньори и подизпълнители при организирането на събития се запознават и
се задължават писмено да спазват и следват настоящите процедури и стандарти за
закрила на децата.
3. Физическото пространство на провеждане на съответна дейност или събитие винаги
трябва да обезпечава здравословни и безопасни условия за работа с деца.

 

IV СЪБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. Служителите и експертите, участващи в инициативите на АМУ се задължават
при осъществяване на своите дейности да спазват нормативните изисквания за
защита на личните данни ( Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на
такива данни и действащото в България законодателство в областта на защита
на личните данни и закрила на детето), както и да зачитат честта и
достойнството на личността на децата.
2. Лични данни и контактна информация на децата не се събира, освен във връзка
с конкретна предстояща дейност и при условия, изрично договорени с
родители/настойници/попечители. Сведения и данни за личността на дете,
получени в хода на осъществяваните дейности, не могат да бъдат разгласявани
без съгласието на родителите или законните представители (когато детето е
навършило 14 години, се взема и неговото съгласие).
3. Всички документи, съдържащи лични данни, се събират и съхраняват в
съответствие с нормативните изисквания.
4. Броят на служителите с достъп до личните данни и контактната информация на
децата се ограничава до практически необходимия за извършване на дейността
минимум.

Scroll to Top