Асоциацията на младите учени разкрива резултатите от Доклада свързан сключов преход в екосистемата на научните изследвания

Асоциацията на младите учени в партньорство с МОН представят доклад от дейност, фокусиран върху проведеното проучване за прехода от първи етап „етап на възстановяване (2017-2022)“ към втори етап „етап на ускорено развитие (2023-2026)“ заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания до 2030 и Плана за изпълнение на стратегията.

 

Резултатите на този доклад осветляват ключови аспекти и предизвикателства, възникващи във връзката между образованието, науката, бизнеса и гражданското общество в България. Този доклад служи като стратегическа основа за това как трябва да бъдат изградени бъдещите усилия на заинтересованите страни, насочени към засилване на взаимодействието  между „администрация – университет (образование и наука) – бизнес“, за да доведе това взаимодействие до ускореното развитие в иновациите, научните изследвания, трансфера на технологии и защитата на интелектуалната собственост.

 

Този документ е изработен с безвъзмездна финансова помощ по АДБФП No BG05SFOP001-2.025-0146-C01 за проект „Изследване на моделите на взаимодействие между „администрация – университет (образование и наука) – бизнес“ с цел анализ и мониторинг на прехода от първи етап „етап на възстановяване (2017-2022)“ към втори етап „етап на ускорено развитие (2023-2026), заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания до 2030 г. и Плана за изпълнение на стратегията“ по процедура за предоставяне на БФП BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се реализира в партньорство с Министерство на образованието и науката и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 48 682.08 лв., от които 41 379.77 лв. европейско и 7 302.31 лв. национално съфинансиране, а продължителността му е 17 месеца.

Scroll to Top