Асоциацията на младите учени обедини МОН, бизнес и администрация за общи цели

Нуждата от развитие и инвестиции на човешкия капитал се оказа пресечната точка на Министерството на образованието и науката, родния бизнес и неправителствения сектор. Тя се превърна в основен фокус по време на конференцията за моделите на взаимодействие между администрация, образование и бизнес, организирана от Асоциацията на младите учени.

Приветствие за докладите направи външният министър Мария Габриел. Министърът подчерта нуждата от нови видове умения, с оглед на вълната от иновации. Според нея дискусията идва в точното време, имайки предвид ключовата важност от взаимодействието между регионите, местния бизнес и образователните институции.

Заместник-министърът на образованието и науката професор Генка Петрова-Ташкова отбеляза, че ще работи за подобряване на координацията между отделните звена и приоритет на ведомството е подкрепата на младите учени във всички направления.

Директорът на Дирекция “Наука” към МОН доктор Милена Дамянова допълни, че има сериозно развитие по отношение на научната инфраструктура, но призова за по-голяма активност при кандидатстването по проекти от страна на работещите в академичните среди.

Изводите от докладите от страна на Асоциацията на младите учени представиха доцент Иван Станков, доктор Михаела Иванова, доктор Катерина Сакалийска, доктор Сибел Азис и председателят на Сдружението господин Вадим Рошманов.

Сред тях са липсата на достатъчно информираност между администрацията, образованието и бизнеса за възможностите за съвместно взаимодействие. Като проблем се отчита още ниската или пълната липса на предприемаческа култура сред членовете на академичната общност.

Положителен извод е приносът към развитието, поддържането и ефективното използване на модерна научна инфраструктура, който се дължи на дългогодишния стратегически документ – Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

Докладите на Асоциацията на младите учени съдържат и редица препоръки за по-добро взаимодействие между структурите. Препоръчва се да се продължи и разгърне подкрепата на държавата за развитие на фундаментална наука.  Също така да се засили подкрепата към неправителствения сектор, който да бъде насърчен да посредничи между администрация, наука и бизнес за реализация на успешно взаимодействие между тях.

Препоръчва се още да се проведе национално проучване относно нагласите и желаещите да продължат своето академично развитие след степен „магистър“, за да запишат степен „докторантура“, както и провеждането на различни информационни кампании.

Препоръките към образователните институции включват още:

  • Учебните планове и програми във висшите училища да се координират с нуждите на бизнеса
  • Осигуряване на преподавателски състав с широк интердисциплинарен мироглед.
  • Включване на представители от бизнеса, като лектори с цел обвързване на теорията с конкретното й приложение в практиката.
  • Актуализиране на учебните ресурси
  • Работа с кариерни центрове и съдействие при намирането на работа на студентите.
  • Нужда от дигитализация

Препоръките към представителите на бизнеса са основно по отношение на осигуряване на платени стажове, организиране на квалификационни курсове и обучения и финансово подпомагане за научната сфера.

На администрацията авторите на докладите препоръчват по-голяма видимост и гласност на постиженията на учените, коригиране на бройките на специалностите, в зависимост от нуждите на бизнеса, както и повече конкурси за финансиране на проектни предложения с научно-приложна насоченост.

 

От екипа на Асоциацията на младите учени

 

За връзка с нас:

 

Електронна поща: office@thinktank-bg.eu

Уебсайт: https://thinktank-bg.eu/

Фейсбук: https://www.facebook.com/thinktankBG

 

Ако желаете да запишете синхрон с председателя на Асоциацията на младите учени пишете или звъннете на телефон: 359897600815

Scroll to Top