Анализ показва необходимостта от Заздравяване на връзките между администрация, университети и бизнес в името на науката и развитието

Сдружение „Асоциация на младите учени“ в партньорство с Министерството на образованието и науката представят „Анализ на стратегията за научни изследвания и оперативния план за изпълнението на първия етап 2017-2022: Научете повече за ключовите фактори, които допринасят за успеха на изследователската екосистема и за връзката между „администрация – университет (образование и наука) – бизнес“.

Анализите са резултат от изпълнение на дейност по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0146-C01 за проект „Изследване на моделите на взаимодействие между „администрация – университет (образование и наука) – бизнес“ с цел анализ и мониторинг на прехода от първи етап „етап на възстановяване (2017-2022)“ към втори етап „етап на ускорено развитие (2023 – 2026), заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания до 2030 г. и Плана за изпълнение на стратегията“ по процедура за предоставяне на БФП BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се реализира в партньорство с Министерство на образованието и науката и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 48 682.08 лв., от които 41 379.77 лв. европейско и 7 302.31 лв. национално съфинансиране, а продължителността му е 17 месеца.


Scroll to Top