Анализ на общинските механизми за насърчаване на младите учени и иновациите

През месеците Юли и Август 2023 г., Сдружението „Асоциация на младите учени“ отправи запитване до 12 общини в България, с цел получаване на информация относно местните политики и инициативи, свързани с насърчаването на учените(включително младите учени), научните изследвания, научните събития, майсторски класове, научно-приложни проекти и иновациите на общинско ниво. 
 
Целта на анализа е да се оцени ефективността на съществуващите политики и инициативи, насочени към насърчаването на учените, и да се предложат подобрения в тази насока.
 
Резултатите от анализа ще допринесат за развитието на нови и допълнителни научни и иновационни политики и програми в общините, които да подкрепят учените, включително младите учени, в техния професионален растеж и принос към обществото на местно и регионално равнище.
Анализът е осъществен от експерти от „Стратегическия изследователски съвет“ към Сдружение „Асоциация на младите учени“.
 
Прикачваме на Вашето внимание Анализа и отговорите от общините.
 
 
Scroll to Top